Nowości

Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych

Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych

Diagnoza ucznia zdolnego stanowi jedno z ważnych zagadnień w edukacji.
Podstawowym zadaniem procesu diagnostycznego w środowisku dzieci zdolnych jest:
·       wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka,
·       szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności,
·       wystandaryzowany sposób pomiaru,
·       wielowymiarowy pomiar.
Zestaw narzędzi diagnostycznych obejmuje:
·       Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
do zastosowania przez nauczycieli szkół podstawowych;
·       Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
do zastosowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
·       Materiały merytoryczne opisujące istotę koncepcji, właściwości testów
oraz sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych w rozwoju;
Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera koncepcję wspierania ucznia w rozwoju,
w tym także diagnozowania jego uzdolnień. Druga część dostarcza materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym. Materiał ten zawiera także szczegółowy opis cech charakteryzujących ucznia uzdolnionego oraz związane
z nimi wytyczne do pracy z takim dzieckiem. W podręczniku zaprezentowano także kilka szczegółowych scenariuszy dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym.
Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania
8 of 11