Nowości

Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania

Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania

Ważna publikacja w dyskusji o podmiotowości dziecka i szacunku wobec jego osoby. Autorka zagadnienie wolności sumienia i wyznania dziecka analizuje w oparciu o dokumenty polskie  i międzynarodowe. Celem pracy było kompleksowe przedstawienie zagadnienia wolności religijnej dziecka. W pierwszym  rozdziale autorka podaje pojęcie wolności sumienia i wyznania, zakres pojęcia dziecko i akty prawne międzynarodowe oraz polskie gwarantujące wolność sumienia i wyznania dziecka. Następnie analizuje prawo rodziców do wychowania moralnego i religijnego dziecka w aktach prawa międzynarodowego, Konstytucji RP, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz prezentuje zagadnienie nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Ostatni rozdział pracy dotyczy ochrony prawnej wolności sumienia i wyznania dziecka zagwarantowanej w Konstytucji RP, cywilnoprawnej ochronie wolności sumienia i wyznania, na gruncie prawa karnego.

Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych Koniec globalizacji
9 of 11