Nowości

Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców

Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców

Badania nad przemocą przedstawiano dotychczas w większości opracowań z punktu widzenia ofiar, w bardzo wąskim zakresie podejmowano próby opisania przemocy z perspektywy sprawców, najczęściej opisując jedynie niektóre obszary funkcjonowania mężczyzn dokonujących aktów przemocy w rodzinie. Przemoc doświadczana ze strony kobiet jest mało znana i rozpoznawalna. Przyjmuje czasem bardzo wyrafinowaną i zawoalowaną formę przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Także mechanizmy, jakie zachodzą w bliskich związkach w relacji przemocy między sprawcą a ofiarą, wymagają dalszej eksploracji i opracowania. W przedstawionej publikacji podjęto próbę dokonania psychologicznej charakterystyki mężczyzn i kobiet dokonujących aktów przemocy w bliskich relacjach, wyróżnienia typów sprawców przemocy mężczyzn i kobiet na podstawie profilu wybranych cech osobowości i temperamentu, ukazano także motywy ich postępowania. Opisano również psychologiczne mechanizmy zachodzące w relacji sprawca – ofiara w związkach z problemem przemocy, mające często formy i cechy procesu uzależnienia.

Podstawowym pytaniem, które stawia się wobec motywacji sprawstwa przemocy, brzmi: co uruchamia podmiot działania i dlaczego spośród wielu możliwych sposobów zachowania wybrał on/ona właśnie takie, a nie inne? W książce starano się zobrazować model procesów i mechanizmów motywacyjnych, który może zostać wykorzystany w diagnozie sprawstwa przemocy w rodzinie. Całość pracy zamyka rozdział dotyczący nowych kierunków badań nad zjawiskiem przemocy domowej, jego uwarunkowaniami i działaniami pomocowymi dla uczestników krzywdzących relacji.

Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji
2 of 10