Nowości

Sprawcy przemocy w rodzinie Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy

Sprawcy przemocy w rodzinie Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy

ROZDZIAŁ I

Specyfika zjawiska przemocy w rodzinie
1. Kontrowersje wokół pojmowania przemocy
2. Rozmiary zjawiska i rodzaje przemocy domowej
3. Formy przemocy domowej
4. Dynamika przemocy w rodzinie (cykle przemocy)
5. Psychospołeczne mechanizmy przemocy

ROZDZIAŁ II

Uwarunkowania przemocy w świetle wybranych nurtów teoretycznych
1. Nurt biologiczny
1.1. Wczesne teorie biologiczne
1.2. Badania nad czynnikami biologicznymi
2. Nurt psychologiczny
2.1. Koncepcje psychodynamiczne
2.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne
2.3. Agresja jako świadomy wybór jednostki
2.4. Osobowościowy profil sprawców przemocy
3. Nurt społeczno-kulturowy
3.1. Teoria zróżnicowanych powiązań
3.2. Teorie feministyczne
3.3. Teorie subkulturowe
3.4. Teorie racjonalnego wyboru
3.5. Teorie strukturalne i wieloczynnikowe
4. Podsumowanie i próba osadzenia problematyki badań własnych
w określonej perspektywie teoretycznej

ROZDZIAŁ III

Założenia metodologiczne, specyfika badań i charakterystyka osób objętych badaniami
1. Problematyka badań i jej uzasadnienie
2. Zastosowane metody badań i analizy danych
2.1. Sondaż diagnostyczny w populacji skazanych jako główna metoda badań
2.2. Techniki pomocnicze w badaniach
3. Zakłady karne jako teren badań oraz specyfika badań w populacji osób uwięzionych
4. Typologia badanych sprawców przemocy

ROZDZIAŁ IV

Przemoc w rodzinie w kontekście wybranych czynników związanych z sytuacją rodzinno-bytową badanych
1. Przemoc stosowana przez badanych – jej formy, przejawy i ofiary
2. Sytuacja materialna w rodzinie i status społeczno-zawodowy sprawców
3. Atmosfera i więzi w rodzinie oraz relacje w związkach intymnych
4. Problem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy

ROZDZIAŁ V

Warunki socjalizacji w domu rodzinnym w okresie nieletniości badanych
1. Ogólna charakterystyka sytuacji rodzino-bytowej
2. Atmosfera domu rodzinnego i więzi z rodzicami
3. Przemoc w rodzinach pochodzenia
4. Alkohol i przestępczość w domu rodzinnym

ROZDZIAŁ VI

Funkcjonowanie badanych w środowisku szkolnym i rówieśniczym a zachowania dewiacyjne w okresie adolescencji
1. Stosunek do szkoły i nauki
2. Przynależność do grup rówieśniczych
3. Stosowanie używek i środków odurzających
4. Zachowania agresywne i przestępcze badanych

ROZDZIAŁ VII

Instytucjonalna interwencja w rodzinach z przemocą a stosunek badanych do własnych zachowań
1. Ujawnianie przypadków przemocy domowej i interwencje policji w rodzinach dotkniętych przemocą
2. Procedura „Niebieskiej Karty” i zakres współpracy sprawców przemocy z zespołem interdyscyplinarnym
3. Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne i leczenie odwykowe sprawców przemocy
4. Postawy sprawców wobec własnych zachowań przemocowych w rodzinie

ROZDZIAŁ VIII

Sprawcy przemocy domowej w systemie prawnokarnym i penitencjarnym
1. Środki i sankcje karne za przestępstwo „znęcania się”
2. Pobyt w więzieniu i system odbywanej kary
3. Proces resocjalizacji penitencjarnej sprawców przemocy domowej
4. Programy edukacyjno-korekcyjne w systemie resocjalizacji penitencjarnej

ROZDZIAŁ IX

Perspektywa powrotu do społeczeństwa
1. Kontakty z rodziną w trakcie odbywania kary i możliwości powrotu do środowiska rodzinnego
2. Obawy związane z opuszczeniem zakładu karnego a plany i zamierzenia życiowe badanych
3. Poczucie strat życiowych a postawy wobec przyszłych zachowań

T i D na usługach głoski R. Utrwalanie głoski R po spółgłoskach T i D Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej
9 of 10