Nowości

Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka

Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka

Monografia poświęcona jest problematyce zaangażowania ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka. W części teoretycznej scharakteryzowano rodzinne domy dziecka w Polsce – ich historię, podstawy formalnoprawne ich funkcjonowania, organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzinnych domów dziecka, a także dotychczasowe badania naukowe nad rodzinnymi domami dziecka. W tej części przedstawiono również przemiany roli ojca w procesie opieki i wychowania dziecka, modele ojcostwa w świetle literatury przedmiotu oraz badania nad zaangażowaniem ojca w realizację roli rodzicielskiej. W części empirycznej ukazano procedurę badawczą, a także wyniki badań obrazujące poziom zaangażowania ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka w wymiarze zarówno globalnym, jak i parcjalnym: w obszarze opiekiwychowaniazainteresowania dzieckiemkompensacji jego sieroctwa oraz czynniki warunkujące to zaangażowanie: socjodemograficzne, osobowe, tkwiące w systemie wsparcia społecznego. Zaprezentowano tu również modele ojcostwa zastępczego występujące w rodzinnych domach dziecka oraz na ich podstawie skonstruowany model postulowany ojcostwa zastępczego, w którego zakres wchodzą zarówno poszczególne zachowania rodzicielskie, które wystąpiły w analizowanych obszarach, jak i te, które nie wystąpiły wyraźnie, lecz z punktu widzenia roli, jaką odgrywają ojcowie zastępczy, są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci osieroconych.

Monografia adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, ustawodawców, samorządowców, rodziców zastępczych i kandydatów do tej funkcji, a także do studentów nauk społecznych oraz naukowców zajmujących się problematyką rodzinnych domów dziecka w aspekcie teoretycznym i empirycznym.

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne
3 of 10