Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawo do prywatności

Święto obchodzone jest corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948r. Dzień jesp poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw innych i wkładają wielle wysiłku w działania zapewniające przedstrzegabie ich na co dzień. 

Zestawienie bibliograficzne.

Prawo do prywatności

Prawo do prywatności uzyskało w Polsce podstawę konstytucyjną dopiero w 1997 r., toteż nie ma na ten temat wielu opracowań naukowych; niniejsza monografia ma tym większą wartość i znaczenie. Autorka omawia genezę ochrony prawnej prywatności, definiuje pojęcie prawa do prywatności, jego funkcjonowanie w prawie między- i ponadnarodowym oraz szeroko przedstawia ochronę prywatności w prawie polskim. Praca ma w pełnym zakresie charakter interdyscyplinarny: autorka wykazuje się erudycją nie tylko w różnych gałęziach prawoznawstwa, lecz także historii, filozofii i socjologii. 
Z wprowadzenia: " "Prywatność jest jak słoń - łatwiej ją rozpoznać niż opisać" - Te słowa J.B. Younga są dobrą ilustracją problemów , jakie napotyka każdy, kto podejmuje się przeprowadzić prawną analize ochrony życia prywatnego. Ingerowanie w cudze sprawy występuje w każdym społeczeństwie. Robili to rządzący, korzystając z różnych form szpiegostwa. Powszechny obowiązek donoszenia wprowadzony przez Iwana Groźnego czy ukaz Piotra I znoszący tajemnicę spowiedzi i obligujący duchowieństwo do ujawniania ich treści odpowiednim władzom są tego dobrym przykładem..."

 

Prawa kobiet we współczesnym świecie Problemy ochrony praw człowieka w Afryce
4 of 10