Międzynarodowy Dzień Teatru

Problemy teorii dramatu i teatru

Problemy teorii dramatu i teatru

Antologia Problemy teorii dramatu i teatru to podstawowy podręcznik do nauki o teatrze. Jej drugie wydanie - zmienione i poszerzone - zawiera najważniejsze wypowiedzi teoretyczne o dramacie i teatrze opublikowane po 1945 r. Dzięki temu ukazuje obraz dziejów polskiej myśli teatrologicznej, ujawnia główne problemy, na których skupiła się uwaga badaczy, prezentuje ich poglądy i stanowiska metodologiczne. W pierwszym tomie znalazły się rozprawy, poświęcone ogólnej teorii dramatu i jego różnym elementom strukturalnym oraz dotyczące tzw. teatralnej teorii dramatu, wokół której przez wiele lat toczyła się zasadnicza dyskusja teoretyczna. Uwzględniono również teksty omawiające najnowsze przemiany dramatu. Drugi tom Problemów teorii dramatu poświęcony jest sztuce teatru. Oprócz rozpraw dotyczących różnych zagadnień estetyki i teorii dzieła teatralnego (funkcje mowy scenicznej, przestrzeń i czas) znalazły się tu teksty prezentujące semiologiczną i fenomenologiczną teorię teatru oraz omawiające charakterystyczne cechy teatru jako widowiska i jego miejsce wśród innych widowisk. Tom zawiera także obszerne wykazy bibliograficzne ważniejszych publikacji polskich i obcych, które ukazały się do roku 2003.

Najnowsza historia teatru polskiego
10 of 10