Smaller Default Larger

 

 

Terminy

 

Działania

 

1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć

 

Rozpoczęcie stażu

W terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

Składanie do dyrektora wniosku o rozpoczęcie stażu (nauczyciel kontraktowy, mianowany) oraz projektu planu rozwoju zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany)

 

W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

 

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora. Dyrektor może zwrócić nauczycielowi do poprawy plan rozwoju, wskazując, w formie pisemnej, zakres niezbędnych zmian. Nauczyciel niezwłocznie, zgodnie ze wskazówkami dyrektora, poprawia planu rozwoju zawodowego i przedkłada ponownie do zatwierdzenia. Dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu

 

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu

 

Składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

W ciągu 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela

 

Opiekun stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego przedstawia dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego

 

 

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji od dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego

 

Rada Rodziców wydaje swoją opinię

W terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania

 

Dyrektor dokonuje oceny dorobku  zawodowego  nauczyciela

 

W terminie 14 dni od dnia otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego

 

Nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, który rozpatruje je w terminie 21 dni

 

 

Do 30 czerwca (w pierwszym terminie) lub do 31 października (w drugim terminie)

 

Złożenie wniosku do komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej. Do wniosku dołączamy niezbędną dokumentację oraz, jeśli chcemy, prośbę o udział przedstawiciela związku zawodowego w komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składa wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany w okresie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciele zobowiązani są odbyć staż w pełnym wymiarze

 

Na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji

 

Nauczyciel otrzymuje zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej

 

W ciągu 14 dni od złożenia dokumentów

 

Organ nadający stopień awansu wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia jeśli nie wszystkie dokumenty spełniają wymagania formalne

 

 

W pierwszym terminie do 31 sierpnia (dla osób, które złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku), w drugim terminie do 31 grudnia (dla osób, które złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku)

 

Odbywa się wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego