Smaller Default Larger

 

 

Akt prawny

 

Źródło

 

 

Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela

 

Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń.zm.

 

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późń.zm.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580.

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 


Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 

Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późń.zm.

Dz. U.  z 2002 r. Nr 137, poz. 1155.

Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 337.

Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1093.

Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 393.

Dz. U. z 2005 r. Nr 30, poz. 252.

Dz. U. z 2008 r. Nr 72, poz. 420.

Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 442.

 

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

 

 

Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późń.zm.

Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96.

Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416.

Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606.

Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75.

Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222.

 

 

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych i przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 

Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późń.zm.

Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208.

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

 

Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późń.zm.

Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906.

Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9.

Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097.

Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475.

Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 694.

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 

 

Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 600.

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

 

Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późń.zm.

Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 846.

Dz. U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1102.

 

 

Niezbędne akty prawne można znaleźć na stronach internetowych www.men.gov.pl  oraz http://isap.sejm.gov.pl/