Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

STAROŚĆ

 

 

HASŁO : STAROŚĆ

             LUDZIE  STARZY

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Badura – Madej Wanda: Przemoc w rodzinie . - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - s. 97-103 : Przemoc wobec osób starszych  M 159.9

2. Bartoszewski Jerzy: Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978  M 61

3. Borsowa Irena: Encyklopedia seniora. -Warszawa: ,, Wiedza Powszechna”, 1986  M 316(03)

4. Bromley D. B. : Psychologia starzenia się. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1969  M 159.9

5. Chabior Agata: Rola aktywności kulturalno – oświatowej w adaptacji do starości. - Radom: Instytut Technologi Eksploatacji, 2000  M 159.9

6. Comford Alex: Dlaczego się starzejemy. - Warszawa: Państw. Wydaw. Naukowe, 1968  M 57

7. Dawidowicz Aleksander: Gdy człowiek robi się starszy. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960  M 61

8. Dojrzewanie do pełni życia: starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, Elżbiety Flis – Czernik. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Curie – Skłodowskiej, 2006  M 82(091)

9. Dyczewski Leon: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. - Lublin: KUL, 1994  M 316

10. Giddens Anthony: Socjologia. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN. - s. 164 – 191 : Socjologia ciała – zdrowie i starzenie się   M 316

11. Gore Irene: Wiek, a aktywność życiowa. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980  M 316

12. Gumowska Irena: Odżywianie ludzi starszych. - Warszawa: ,, Watra”, 1987  M 61

13. Harwas - Napierała Barbara: Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2000. - s. 263 – 293 : Późna dorosłość. Wiek starzenia się  M 159.9

14. Jedynecki Andrzej: Ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja dla osób starszych w warunkach domowych. - Warszawa:Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988  M 61

15. Kaczmarek Stefan: Rozważania o życiu ludzkim. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979 M 1

16. Kempisty Czesław: Geriorytm: gimnastyka dla seniorów. - Wrocław: Krajowa agencja Wydawnicza, 1987 M 796

17. Leszczyńska - Rejchert Anna: Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, cop. 2005  M 316

18. Modrzewski Jerzy: Socjalizacja i uczestnictwo : studium socjopedagogiczne. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. - s. 181 – 206 : O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej  M 316

19. Morrison Ruth: Jak starzec się z radością. - Kielce: ,, Jedność”, 2005  M 61

20. Oleś Piotr: Psychologia przełomu polowy życia. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000  M 159.9

21. Ona i On w wieku dojrzałym: dolegliwości i choroby. - Warszawa: ,,Grupa Rx'', 2004   M 61

22.Piotrowski Jerzy: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. - Warszawa: Państw. Wydaw. Naukowe, 1973  M 316

23. Polska starość: praca zbiorowa / pod red. Brunona Synaka. - Gdańsk: Wydaw. Uniwer. Gdańskiego, 2003  M 61

24. Psychologia: podręcznik akademicki. T. 1 / pod red. J. Strelau. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - s. 324-328 : Starzenie się, umieranie, koniec drogi życiowej  M 159.9

25. Rembowski Józef: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. - Poznań: Państw. Wydaw. Naukowe, 1984 M 159.9

26. Rybczyńska Irena: Jak być (kochaną) babcią. - Warszawa: Watra, 1977  M 316

27. Schonfeldt Sybil: Lata, które nam pozostały: myśli o starości. - Warszawa: ,,Pax'', 2000  M 82-4

28. Staręga Joanna: Ludzie starzy a praca zawodowa. - Wydawnictwo ,, Książka i Wiedza” , 1976  M 33

29. Starość i osobowość: praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002  M 159.9

30. Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zawodowe skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa: ISP, 2002  M 316

31. Stuart – Hamilton Jan: Psychologia starzenia się: wprowadzenie . - Poznań: Zysk i S- ka Wydawnictwo, cop. 2006 M 159.9

32. Susułowska Maria: Psychologia starzenia się i starości. - Warszawa: PWN, 1989  M 159.9

33. Trafiałek Elżbieta: Polska starość w dobie przemian. - Katowice: ,, Śląsk”, 2003  M 61

34. Wiśniewska – Roszkowska Kinga: Bądź sprawny przez całe życie: gimnastyka dla osób starszych o różnym stopniu sprawności. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw lekarskich, 1983  M 796

35. Worach- Kardas Halina: Fazy życia zawodowego i rodzinnego. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988  M 316

36. Zych Adam: Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej. - Katowice: ,,Śląsk”, 1999  M 35/36

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Borecka Irena: Są takie ogrody: program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

2. Bryła Marek, Maniecka – Bryła Irena: Starzenie się ludzkości jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 14-17

3. Dettlaff – Lubiejewska Katarzyna: Aktywna jesień życia – rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8,s. 18-19

4. Dettlaff – Lubiejewska Katarzyna:Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych // Poradnik bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7

5. Grabowska Anna: Z młodzieżą o starości // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44

6. Golec Marcin: O problemie zdrowej starości // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7

7. Ilnicka Renata: Wychowanie do starości // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 69-72

8. Mogielnicka Małgorzata: Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82

9. Parnicka Urszula: Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 38-40

10. Pięcek Beata: Usługi opiekuńczo – lecznicze dla ludzi starszych w opinii dwóch pokoleń // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 14-17

11. Sowa Józef : Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć // Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9

12. Szukalski Piotr: Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 6-10

13. Tomczyk Łukasz: Polski senior, a społeczeństwo informacyjne // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15