Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w   Ciechanowie

 

 

Zaburzenia mowy

 

HASŁA : MOWA – ZABURZENIA

                JĄKANIE

                SEPLENIENIE

                MUTYZM

                DYSLALIA

 

Wydawnictwa zawarte

 

1.       Antos Danuta : Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978   M   376 

2.      Balejko Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy sie wymawiać głoski z-ż (rz) dz-dż : dyslalia - dysleksja. - Białystok : [Wydaw. Logopedyczne], 2002  M 376

3.      Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska - Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014  M 376

4.      Błachnio Krystyna : Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003   M 376

5.      Chęciek  Mieczysław : Jąkanie : diagnoza - terapia - program. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007   M  376

6.      Chmielewska Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców.- Kielce : ,,Mac’’, 2001  M 376

7.      Cieszyńska Jagoda : Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych. Cz. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009  M 376

8.      Dell Carl W. : Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008  M 376

9.      Demel Genowefa : Wady wymowy : profilaktyka i korekcja . - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979  M 376

10.  Demelowa Genowefa : Elementy logopedii.- Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1980   M 376

11.  Diagnoza i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją / pod red. Antoniego Balejko. -  Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1998   M  61

12.  Diagnoza i terapia zaburzeń mowy / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Zbigniewa Tarkowskiego, Tomasza Zaleskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993   M 376

13.  Grzelak Małgorzata : Pomocnik logopedyczny : dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym utrwalających prawidłową wymowę głoski s. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010  M 376

14.   Gunia Grażyna : Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006  M  376

15.  Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbieta M.Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005  M 376

16.  Jauer-Niworowska Olga :  Dyzartria nabyta : diagnoza logopedyczna i terapia dla dorosłych : materiały dydaktyczne dla studentów logopedii. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009  M 376

17.  Kamińska Dorota : Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  M 376

18.  Kostecka Wanda : Giełkot : studium przypadku. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2006   M  376

19.  Kozłowska Kinga : Wady wymowy możemy usunąć : (poradnik logopedyczny). - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998   M 376

20.  Leonard Laurence B. : SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 M 81

21.  Lichota Edyta Joanna : Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008  M  376

22.  Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999  M 376

23.  Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005 M 376

24.  Patzlaff Rainer : Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008  M  159.9

25.  Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005  M 61

26.  Rodak Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994  M 376

27.  Skorek Ewa Małgorzata : Oblicza wad wymowy.- Warszawa : ,,Żak’’, 2001  M 376

28.  Skorek Ewa Małgorzata : Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008  M 376

29.  Skorek Ewa Małgorzata : Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny. - Kraków : "Impuls", 2005  M 376(03)

30.  Słodownik – Rycaj Ewa : O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2000  M 376

31.  Spałek Ewa : Jak pomóc dziecku z wadą wymowy. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994  M 376

32.  Stecko Elżbieta : Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002  M  376

33.  Styczek Irena : Logopedia. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1980   M  376

34.  Tarkowski Zbigniew : Jąkanie . – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 M 376

35.  Tarkowski Zbigniew : Jąkanie wczesnodziecięce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992  M  376

36.  Wianecka Elżbieta : Manualne Torowanie Głosek (MTG). - Kraków : Arson, 2008  M 376

37.  Wrzesińska Maria : Chcę poprawnie wymawiać : ćwiczenia logopedyczne. 10. Cz. 2, R. - Poznań : "Abedik", 1999  M  376

38.  Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa. - Lublin : Wydaw. UMCS-Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002  M 376

39.  Zaleski Tomasz : Opóźnienia w rozwoju mowy. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002  M 376

 

Artykuły z czasopism

 

1.      Biała Monika :Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 1, s. 61-69

2.      Błachnio Agata : Dziecko jąkające się w klasie // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 1, s. 136-141

3.      Boksa Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 8, s. 41-45

4.      Chęcik Mieczysław : Cała prawda o jąkaniu // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 127-140

5.      Czapla Joanna : Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 56-60

6.      Czapla Joanna: Wstępna diagnoza  i zabawy logopedyczne w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 7,s. 52-56

7.      Doniec Jadwiga : Dlaczego dziecko źle mówi // Życie Szkoły.- 2004, nr 10, s. 31-33

8.      Doniec Jadwiga : Nieprawidłowości mowy // Życie Szkoły.- 2005, nr 1, s. 36-38

9.      Emulita – Rozya Danuta : Projekt ,,Badania mowy’’ Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 3, s. 142-154

10.      Feder Aldona : Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy // Życie Szkoły.- 2000, nr 6, s. 329-333

11.  Frankiewicz Sabina : O rehabilitacji logopedycznej w szkole życia // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 5, s. 298-301

12.  Górzyńska Anastazja : Nieprawidłowości rozwoju mowy. Powstawanie i profilaktyka// Życie Szkoły. -2002, nr 1, s. 22-26

13.  Grala Magdalena : Analiza zaburzeń mowy – seplenienie // Szkoła Specjalna. -1995, nr 1, s. 45-47

14.  Grzywniak Celestyna : Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy // Życie Szkoły. -2000, nr 9, s. 539-542

15.  Karkowska Hanna : Problemy logopedyczne na progu szkoły // Życie Szkoły. -1999, nr 3, s. 226-227

16.  Kierska Mirosława : Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 164-167

17.  Kozłowska Kinga : Profilaktyka i doradztwo logopedyczne //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1997, nr 8, s. 27-30

18.  Kubala  - Kulpińska Aleksandra : Przerwać ciszę – mutyzm // Życie Szkoły. -2015, nr 2, s. 18-21

19.  Kulas Danuta : Następstwa zaburzeń mowy // Życie Szkoły.- 1991, nr 10, s. 594-597

20.  Kulczycka – Wiśniewska Anna : Czy jąkanie to choroba  // Remedium. – 2014, nr 9, s. 10-11

21.  Kuszak Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy – o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 206-213

22.  Mazurek Beata : Logopedia w szkole – cele i zadania pracy // Życie Szkoły. – 1999, nr 8, s. 574

23.  Meslin Anna : Trudna mowa // Psychologia w Szkole.- 2015, nr 1, . 93-97

24.  Najdenowa Wiktoria : Nieszczęsny los jąkały // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 5, s. 59-63

25.  Okrasińska Agnieszka : Męka mówienia // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 90-94

26.  Oszwa Urszula : Jąkanie // Remedium.- 2003, nr 5, s. 10-11

27.  Opler- Kłusek Grażyna : Zajęcia logopedyczne // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 28-33

28.  Pałucka Ewa : Funkcjonowanie społeczne uczniów z zaburzeniami mowy // Nauczanie Początkowe.- 2001/2002, nr 1, s. 75-81

29.  Pikiewicz Jerzy : Terapia logopedyczna w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. -1996, nr 1, s. 52-55

30.  Prajsner Mira : Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) // Remedium.- 2010, nr 10, s. 1-3

31.  Przygodzka  - Musiał Grażyna :  Dzieci z wadami wymowy // Edukacja i Dialog.- 1994, nr 10, s. 11-14

32.  Solecka – Głodek Justyna : Dziecko jąkające się w szkole // Remedium.- 2004, nr 10, s. 10-11

33.  Szyszka Renata : Zaburzenia mowy przyczyną trudności // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 29-30

34.  Tomczyk Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania //  Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 9-14

35.  Tomczyk – Jadach Małgorzata : Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka obcego // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 111-114

36.  Woźniak – Wróblewska Małgorzata : Profilaktyka wad wymowy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 11, s. 40-42

37.  Zaskalska Beata : Mutyzm wybiorczy : charakterystyka przyczyn i objawów // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 6-8