Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

Socjoterapia

Hasło: Socjoterapia

Wydawnictwa zwarte

1.      Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata: Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2009 M 376

2.      Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005   M 37.01/.08

3.      Jagieła Jarosław: Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007  M 376

4.      Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005  M 316

5.      Sieczczyńska Danuta: Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : (program, plan zajęć, przykłady zajęć). - Płock : Wydawnictwo Korepetytor, 2005  M 37.018.3

6.      Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013  M 376

7.      Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : Difin, 2015  M 376

8.      Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa : Difin, 2016  M 376

9.      Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008  M 376

10.  Wilk Maciej: Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014  M 159.9

Artykuły z książek

1.      Ilnicka Renata Małgorzata: Socjoterapia – twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie // Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. –S. 261-270   M 376

Artykuły z czasopism

1.      Barankiewicz Joanna: Socjoterapia szansą na dobry start // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 7, s. 52-53

2.      Dolata Dorota: Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej // Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 10-12

3.      Głogowska – Makoś Elżbieta: Program pracy grupy socjoterapeutycznej // Lider.- 2007, nr 11, s. 30

4.      Kalinowska Gabriela, Sawicka Katarzyna: Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć // Remedium. – 2005, nr 1, s. 22-23

5.      Kędzierzawska Joanna: ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 3, s. 45-47

6.      Kowalska Katarzyna: Potrafisz inaczej // Życie Szkoły.- 2010, nr 9, s. 45-47

7.      Krasiczyńska Barbara: Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 9, s. 40-47

8.      Lasok Maria, Sacha Danuta: Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 7, s. 34-36

9.      Matyja Anna: Socjoterapia w świetlicach  - ostatnie dziesięciolecie // Remedium.- 2010, nr 3, s. 10-11

10.  Nowakowski Krzysztof:  Propozycja programu socjoterapeutycznego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-52

11.  Nowosiadły Agnieszka: Zabawa w socjoterapii // Remedium.- 2006, nr 5, s. 30-31

12.  Paszkiewicz Aneta: Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.-  2015, nr 6, s. 22-26

13.  Paszkiewicz Aneta: Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 4, s. 18-23

14.  Sawicka Katarzyna: Ekologiczny aspekt socjoterapii // Remedium.- 2005, nr 5, s. 20-21

15.  Sawicka Katarzyna: Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium.- 2005, nr 11/12, s. 42-43

16.  Sawicka Katarzyna: Podtrzymanie motywacji dzieci do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych // Remedium.- 2006, nr 2, s. 30-31

17.  Sawicka Katarzyna: Praca z trudnymi zachowaniami //  Remedium.- 2006, nr 7/8, s. 54-55

18.   Stefaniak Krystyna: Bibliotek szkolna i jej oddziaływanie socjoterapeutyczne // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 11, s. 5-6

19.  Szczędzina Agnieszka: Rozwinąć skrzydła, czyli o pasji wychowawczej // Remedium. – 2013, nr 6, s. 13-14

20.  Szulirz Alina, Karasowska Aleksandra: ,,Czy Pan Bóg ma oczy’’? // Remedium.- 2008, nr 7/8, s. 57-59

21.  Szulirz Alina: Miejsce spotkania // Remedium.- 2011, nr 10, s. 10-11

22.  Szulirz Alina: Sędzia, prokurator i  obrońca // Remedium.- 2011, nr 6, s. 30-31

23.  Szulirz Alina: Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1 // Remedium.- 2011, nr 7/8, s. 46-47

24.  Szulirz Alina: Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2 // Remedium.- 2011, nr 9, s. 10-11

25.  Szulirz Alina: Trudna integracja. Cz. 1 // Remedium.- 2011, nr 2, s. 10-11

26.  Szulirz Alina: Trudna integracja. Cz. 2 // Remedium.- 2011, nr 3, s. 10-11

27.  Szulirz Alina : Wigilia, czyli czuwanie // Remedium.- 2009, nr 1, s. 8-9

 28. Vogt - Kostecka Maja: Rola zwierząt w socjoterapii // Remedium.- 2017, nr 3, s. 8-10

29.  Wojtasik Monika: Jestem kimś wyjątkowym // Remedium.- 2012, nr 10, s. 8-9