Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Starzenie się ludności Polski

Święto obchodzone corocznie, ustanowione 14 grudnia 1990r.  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zagadnienia starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawości, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa.

Zestawienie bibliograficzne

Starzenie się ludności Polski

Starzenie się ludności staje się powoli tematem zarówno ważnym, jak i coraz częściej analizowanym z perspektyw różnorodnych dyscyplin naukowych. W polskich realiach początki badań nad tym zagadnieniem nieodłącznie związane są z osobą wybitnego demografa E. Rosseta, który w swych pionierskich pracach preferował podejście interdyscyplinarne. Podążając Rossetowskim tropem - a upoważnia nas do tego, jak sądzimy, choćby i fakt pracy w założonej przez niego jednostce naukowej UL - pragniemy oddać Czytelnikowi książkę, która z założenia stanowić ma spojrzenie na proces starzenia się ludności z szerszej niż tylko demograficzna perspektywy. 

Podstawy gerontologii społecznej Przemoc wobec osób starszych
6 of 11