Nowości

 JAK UCZYĆ CZYTAĆ Z POPIOŁÓW?

JAK UCZYĆ CZYTAĆ Z POPIOŁÓW?

Niniejsza publikacja jest zapisem próby zaadaptowania dla polonistycznej edukacji o Holokauście części twórczości poetyckiej Je­rzego Ficowskiego – autora jednego z najważniejszych lirycznych upamiętnień ofiar Szoa. Wybrane wiersze tego poety, zawarte w tomie Odczytanie popiołów, będą cennym i ciekawym dopełnieniem dla kanonicznych utworów, czyli wymienionych wcześniej tekstów prozatorskich oraz analizowanych często na lekcjach tekstów poetyckich (autorstwa Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza czy Zuzanny Ginczanki). Mogą ponadto sta­nowić – jako odpowiednie również dla uczniów młodszych niż maturzyści – samodzielny przedmiot lektury i omówienia na przykład z okazji rocznic związanych z historią lokalnych społeczności żydowskich. Pozwalają podjąć temat różnych aspektów dziejów Holokaustu, takich jak: problem szmalcownictwa i zawłaszczania mienia „pożydowskiego”, sytuacja dzieci żydowskich (przebywających w getcie, ukrywających się po aryjskiej stronie, ginących i ratowanych), powojenne losy ocalałych, faktyczna i symboliczna biografia Janusza Korczaka, status części współczesnej przestrzeni miejskiej jako miejsc-po-getcie, rola cmentarzy oraz innych materialnych i niematerialnych śladów historii, a także kwestia pamięci o Zagładzie. Zasadnicze ogniwo książki stanowi opracowanie dydaktyczne wybranych utworów poetyckich Jerzego Ficowskiego. Składają się na nie literaturoznawcze interpretacje poszczególnych wierszy lub grup tekstów, ujęte w punktach uzasadnienie ich wartości dydaktycznej, a także inspiracje metodyczne – propozycje wykorzystania tej twórczości na lekcjach języka polskiego. Poprzedza je wprowadzający szkic na temat dzieła Jerzego Ficowskiego i jego dotychczasowej obecności w szkolnej edukacji polonistycznej oraz osobna analiza specyfiki wierszy tego poety, poświęconych Zagładzie, ze szczególnym uwzględnieniem tomu Odczytanie popiołów.

POKOLENIE Y NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY. PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA STARTU ZAWODOWEGO Wiedza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o emocjach
14 of 15