Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Narkotyki i paranarkotyki

Narkotyki i paranarkotyki

SPIS TREŚCI:

 Narkomania - zagrożenie wieloaspektowe

Część pierwsza
Problemy definicyjne i pojęciowe

Część druga
Polskie regulacje prawne
2.1.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
2.2.Kodeks Karny
2.3.Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

Część trzecia
Przyczyny sięgania po narkotyki
3.1.Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w używaniu narkotyków
3.1.1.Czynniki ryzyka - sfera psychologiczna
3.1.2.Sfera społeczna
3.1.3.Sfera biologiczna
3.2.Destrukcyjny charakter uzależnienia od narkotyków 
3.3.Narkomania jako forma ograniczenia wolności
3.4.Używanie narkotyków w Polsce

Część czwarta
Procedury postępowania

Część piąta
Charakterystyka substancji psychoaktywnych
5.1.Kannabis - preparaty otrzymywane z konopi indyjskich
5.2.Stymulanty
5.2.1.Amfetamina
5.2.2.Metamfetamina
5.2.3.Kokaina
5.2.4.Ecstasy
5.3.Środki halucynogenne
5.3.1.LSD
5.3.2.Meskalina
5.3.3.Grzyby halucynogenne
5.4.Opioidy (opiaty)
5.5.Inhalanty - wziewne środki odurzające
5.6.Narkotyki wykorzystywane w celach przestępczych
5.6.1.GHB (kwas gamma-hydroksymasłowy)
5.6.2.Rohypnol (flunitrazepam)
5.6.3.Ketamina
5.7.Nowe narkotyki syntetyczne - narkotyki klubowe 
5.7.1.PMA, PMMA (parametoksyamfetamina)
5.7.2.mCPP
5.7.3.Fentanyl
5.7.4.DXM (dekstrometorfan)
5.7.5.PCP (fencyklidyna)
5.7.6.Poppers (azotan amylu, azotan butylu)
5.8.Dopalacze - paranarkotyki
5.9.Leki uspokajające i nasenne
5.9.1.Barbiturany
5.9.2.Benzodiazepiny
5.10.Sterydy anaboliczne

Część szósta
Politoksykomania

Część siódma
Ostre zatrucia - podstawowe pojęcia

Część ósma
Narkomania i nowe uzależnienia - konteksty i problemy 

 Część dziewiąta
Rozpoznanie zachowań narkotykowych (paranarkotykowych)
9.1.Obserwacje zachowań osoby i jej twarzy

Załączniki
Bibliografia

Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne - problemy lokalne Narkotyki i środki zastępcze
6 of 10