Smaller Default Larger

 

Literatura podmiotu :
 

Byron George Gordon :  Giaur.  Wyd. 2 rozsz. i uzup.  Kraków : Wydawnictwo Greg, 2011. ISBN 978-83-7327-174-6

Kochanowski  Jan : Pieśni. Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy, 1982. ISBN 83-06-00404-3

Leśmian Bolesław : Poezje wybrane.  Wyd. 2. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  1983. ISBN 83-04-01424-6

Mickiewicz Adam :  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie :  historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Warszawa : Alfa, 1988. ISBN 83-7001-093-8

Mickiewicz Adam : Sonety krymskie.  Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-274-3

Orzeszkowa  Eliza : Nad Niemnem.  Wyd. 2 rozsz. i uzup. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-159-3

Reymont Władysław Stanisław :  Chłopi . Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009. ISBN 978-83-7327-173-9

Staff Leopold : Wybór poezji. Wyd. 3. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. ISBN 83-04-01389-4

Twardowski Jan : Wiersze wybrane. Warszawa : WSiP, 1994. ISBN 83-02-05417-8

 

Literatura przedmiotu :

 

Achremowiczowa Wanda : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.  Wyd. 4.  Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Barański Stanisław  : Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego. „Język Polski w Szkole Średniej” 1992/1993, nr 4, s. 41-47

Czabanowska-Wróbel  Anna : Złotnik i śpiewak : poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2009. ISBN 97883-242-0839-5

Farent Teodor :  Fraszki, pieśni, treny Jana Kochanowskiego. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2001. ISBN 83-86581-66-2

Głowiński Michał :  Wiersze Bolesława Leśmiana. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

Guzik Barbara : Widzę i opisuję... O lesie w Panu Tadeuszu. „Polonistyka” 1998, nr 7, s. 440-445

Knysz -Tomaszewska Danuta : Poeta i malarz w młodopolskim ogrodzie radosnym. „Polonistyka” 1997, nr 1, s. 10-16

Krawczyk Alicja : Człowiek i natura w Sonetach krymskich A. Mickiewicza. „Język Polski w Szkole Średniej” 1994/1995, nr 4, s. 24-37

Kryda  Barbara : Zaproszenie do ogrodu. „Polonistyka” 1997, nr 1, s. 4-9

Kuczyńska Alicja : Piękno: mit i rzeczywistość. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977. Piękno i natura, s. 153-184

Kulik Ilona : "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. ISBN 978-83-7527-085-3

Lementowicz Urszula :  "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-05-0

Lementowicz Urszula : Poezje Leopolda Staffa. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-48-4

Lichański Stefan :  "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

Maciejewska Irena: Wiersze Leopolda Staffa. Wyd. 2 rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. ISBN 83-02-03301-4

Majda Jan: Tatrzańskim szlakiem literatury: szkice literackie. Wyd.2. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. ISBN 83-03-01636-9

Marzec  Anna : Chłopi Reymonta, czyli poezja pór roku.” Język Polski w Szkole Średniej” 1996/1997, nr 2, s. 60-65

Natura // W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa. Wrocław: Ossolineum, 1994.ISBN 83-04-03251-1, s. 593-598

Natura/Przyroda // W: Szkolny słownik motywów literackich / Maciej Chrzanowski. Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003.  ISBN 83-86314-85-0, s. 199-206

Natura w Oświeceniu // W: Słownik  literatury polskiego Oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wyd. 2 poszerz. i popr. Wrocław: Ossolineum, 1991. ISBN 83-04-03352-6, s. 305-310

Nowacka Irena : "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2009. ISBN 978-8386581-90-0

Osmoła Józef : "Chłopi" Władysława Reymonta. Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008. ISBN 978-83-86581-00-9

Otrębski Bogdan : Przyroda w twórczości Jana Kochanowskiego. „Polonistyka” 1984, nr 5/6, s. 341-346

Pachecka Jadwiga : Ogrody utracone. „Polonistyka” 1997, nr 1, s. 17-20

Peplińska  Elżbieta S. : Natura w zwierciadle sztuki. „Polonistyka” 2004, nr 10, s. 41-44

Rippel  Rafał : Najsłynniejsze maliny w poezji polskiej czyli Bolesława Leśmiana W malonowym chruśniaku. „Język Polski w Liceum” 2003/2004, nr 1, s. 19-22

Rychlewska  Elżbieta Ewa : Ogród jako znak kultury oświecenia. „Polonistyka” 2002, nr 8, s. 462-467

Wilczycka Danuta : "Giaur" George'a Gordona Byrona. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2002. ISBN 83-86581-68-9

Żelasko Magdalena : Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego. „Język Polski w Szkole IV-VI” 2006/2007, nr 1, s. 32-51