Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

DYSKALKULIA

 

 

 

Hasło : Dyskalkulia

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Davis  Ronald D. : Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.  M  372.4

2. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.  M  372.851

3. Oszwa Urszula : Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.  M  372.851

4. Oszwa Urszula : Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.  M  372.851

5. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.   M   372.851

 

 

Artykuły z książek

 

1. Gryko – Sobańska Marta : Rehabilitacja osób z akalkulią w neuropsychologii  poznawczej  //W:  Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej / red. Emilia Łojek, Anna Bolewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.- S. 156-180  M 61

2. Jaklewicz Hanna : Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. – S. 186-192   M 61

3. Mihilewicz Stanisława : Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia rozwojowa // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – S. 81-93   M 376

4. Oszwa Urszula : Specyficzne trudności  w uczeniu się matematyki u dzieci // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.-S. 159-176   M 61

5. Stryczniewicz Barbara : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki // W: Stryczniewicz Barbara : Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2006. –S. 11-15  M 372.851

 

 

Artykuły z czasopism

1. Bąbel Przemysław, Srebro Ewa : Dyskalkulia // Nauczanie Początkowe. -2004/2005, nr 4, s. 13-17

2. Dziugieł Mirosława : Dla kogo trudna matematyka ? // Życie Szkoły. – 2003, nr 7, s. 407-409

3. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta : Główne grzechy edukacji matematycznej // Psychologia w Szkole. -2010, nr 2, s. 109-123

4. Lewicka Helena : Kłopoty w uczeniu się matematyki // Matematyka. -2004, nr 1, s. 17-19

5. Oszwa Urszula : Dyskalkulia // Remedium. – 2002, nr 2, s. 8-9

6.  Pacut Ewa : Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 41-42

7.  Paszkiewicz Aneta : Sposoby pracy z uczniami z dysleksją // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2011, nr 5, s. 50-56

8. Pitala Magdalena : Czy dziewięć jest większe od sześciu? // Psychologia w Szkole. -2007, nr 3, s. 61-68

9. Pitala Magdalena : Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 65-74

10.Poświatowska Monika : Praca z uczniem dyslektycznym // Matematyka. -2004, nr 2, s. 94-95

11. Wiercioch Urszula : Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 29-33