Smaller Default Larger

Dział Informacyjno -Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

                                  Ewaluacja w edukacji

                                                          za lata 2000-2010

 

Hasła : Nauczanie - efektywność

            Nadzór pedagogiczny

            Szkolnictwo

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Autoewaluacja w szkole / Martin Baumgartnet- Schaffnet i in. ; pod red. Elżbiety Tołwińskiej- Królikowskiej. - Warszawa : Wyd. CODN, 2009    M  371

2. Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński, Andrzej Eliasz. Warszawa : Wyd. SWPS Academica, 2004    M  37.01/.08

3. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010   M  37.01/.08

4. Jurczyk Paweł : Ewaluacja W : Europa na co dzień : pakiet edukacyjny / red. Małgorzata Taraszkiewicz. Warszawa : Wyd. CODN, 1997   Pr - 493

5. Łoś Jolanta, Rodzińska Elżbieta, Składanowski Henryk : Plan rozwoju szkoły a ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Toruń : Bea- Bleja, 2001   M  371

6. Niemierko Bolesław : Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki. Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2009   M  371.26/.27

7. Niemierko Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999    M  371.3

8. Stróżyński Klemens : Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora. Warszawa : Wolters Kuwer Polska, 2011    M  372.3

9. Stróżyński Klemens : Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły. Warszawa : Wolters Kuwer Polska, 2010   M  37.01/.08

 

Artykuły

1. Bartoszewska Maria : Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie czwartej // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 237-244  

2. Kiełb Anna : Szkoła w cieniu testów // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 54-60

3. Korporowicz Leszek : Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s.15-20

4. Korporowicz Leszek : Ewaluacja międzykulturowa. Instrument rozwoju kultury politycznej, organizacyjnej i społecznej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 7-14

5. Kowalski Michał : Po co ewaluacja // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 21-20

6. Kozak Wioletta, Latoch – Zielińska Małgorzata : Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju. O potrzebie refleksji nad pracą nauczyciela // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2000/2001,nr 4, s. 68-73

7. Kozak Wioletta, Latoch – Zielińska Małgorzata : Ewaluacja jako zaproszenie do rozwoju // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 55-60

8. Kozak Wioletta, Latoch – Zielińska Małgorzata : Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 65-77

9. Kruszewicki Włodzimierz : Ewaluacja, a jakość pracy szkoły dla dorosłych // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 19-20

10. Lisiecka Zofia : Nauczyciel jako ewaluator : strategie ewaluacji w szkole // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 49-54

11. Lisiecka Zofia : O standardach wymagań egzaminacyjnych i potrzebie ich ewaluacji // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 74-77

12. Lisiecka Zofia : O założeniach egzaminów zewnętrznych, standardach wymagań oraz potrzebie ich ewaluacji. Głosy od redakcji // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 4,    s. 45-50

13. Lisiecka Zofia : W stronę ewaluacji... : szkoła w obliczu zmiany edukacyjnej // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 76-81

14. Majewski Marcin : Ewaluacja – narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości szkoły // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 30-36

15. Obrocka Katarzyna : Potrzeby szkoły w zakresie ewaluacji // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 56-60

16. Pabich Janina Ewa : Potrzeby mojej szkoły w zakresie ewaluacji // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 8-10

17. Paśko Zbigniew Ignacy : Ewaluacja po francusku // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 5, s. 25-26

18. Prążyńska Wiesława Dorota : Ewaluacja w edukacji // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 6-7

19. Potulicka Eugenia : Ocena ucznia, ewaluacja szkoły, monitorowanie systemu edukacji - doświadczenia angielskie // Edukacja. - 1995, nr 4, s. 81-91.

20. Radwan Zbigniew : Ewaluacja : problemy zarządzania w oświacie // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 9, s. 16-21

21. Studniewska Bożena : Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 11-12

22. Stróżyński Klemens : Ocenianie i technologia informacyjna // Język Polski w Szkole Średniej. -2000/2001, nr 1, s. 65-74

23. Stróżyński Klemens : Poznaj opinie uczniów // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s. 65-74

24. Szypryt -Nowicka Hanna : Nie od razu Kraków zbudowano, czyli po co ewaluacja // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 3, s. 91-102

25. Szypryt – Nowicka Hanna : Ewaluacja szkolnego systemu oceniania // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 86-91

26. Zbróg Zuzanna, Zbróg Piotr : Ewaluacja – funkcjonalne ogniwo programów nauczania // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 2, s. 69-73