Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna  w

Ciechanowie

 

 

 

 

Integracja ucznia niepełnosprawnego

za lata 2002-2013

 

 

Hasło : Kształcenie integracyjne

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

1. Al - Khamisy Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006.  M 372.3

2. Baraniewicz Danuta : Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. M 376

3. Dryżałowska Grażyna : Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007.  M 376

4. Grygier Urszula : Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum. - Kraków : "Impuls", 2004.  M 376

5. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2002. M 316

6. Lis – Kujawski Andrzej : Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008M 376

7. Majewski Tadeusz : Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym. - Lublin : PWZN ; "Print 6", 1997 M 376

8. Niewola Dorota : Zaczarowane słowa. - Kraków : "Impuls", 2002.  M 372.3

9. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. M 376

10. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.  M 376

11.Popławska Joanna : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001376

12. Rozenbajgier  Małgorzata : Powodzenie edukacyjne uczniów niepełnosprawnych kształconych w systemie integracyjnym. - Kraków : Text, 2006.  M 376

13. Rudek  Iwona : Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.  M 376

14. Sadowska Sławomira : Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005.  M 316

15. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. Zenona Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.  M 376

16.Szczygieł Beata : Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. - Kraków : "Impuls", 2003.  M 376

17.Szumski Grzegorz : Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej. - Warszawa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2006.  M 376

18.Wiącek Grzegorz : Efektywna integracja szkolna : systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008.  M 376

 

Artykuły z czasopism

 

1. Al – Khamisy Danuta : Szanse edukacji włączającej  w szkołach ogólnodostępnych // Szkoła Specjalna. -2009, nr 3, s. 173-183

2.  Bogucka Jadwiga, Dorota Żyro : Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole // Remedium.- 2006, nr 10, s. 1-3

3.  Brauze Anna : Język ciszą zaklęty // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 49-54

4.  Czerwińska Kornelia : Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 163-174

5.  Czosnyka Olga : Szkoła specjalna czy klasa integracyjna ? // Remedium.- 2007, nr 1, s. 6-7

6.  Doroba Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz.1, Edukacja // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19

7.  Doroba Marta : Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 2, s. 85-97

8. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach // Remedium. – 2009, nr 1, s. 4-5

9.  Fiedorczuk Justyna, Irena Fiedorczuk : System wartości młodzieży szkół integracyjnych // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 17-24

10. Gajdzica Zenon : Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 333-341

11. Głodkowska  Joanna : Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 5-16 

12.  Hubscher Kornelia : Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi – korzyści  : terapeutyczny wpływ różnorodności // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 6, s. 39-41

13. Jabłońska Wanda Agnieszka : Rozważania o integracji // Meritum.- 2011, nr 1, s. 8-11

14. Jachowicz Agnieszka : Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami,  a jednak... // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 16-19

15. Jurga Laura : Formy kształcenia integracyjnego // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 8, s. 15-18

16. Kazanowski Zdzisław : Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 1, s. 20-33

17. Kotormus Oksana : Niepełnosprawnośc, czyli każde dziecko jest inne  // Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 46-48

18. Krasnosielski Adam: Pod jednym dachem // Psychologia  w Szkole.- 2015, nr 3, s. 101-106

19. Książek Wojciech : Kształcenie integracyjne  - i co dalej ? // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 40-41

20. Kulik Beata : Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 9, s. 38-40

21. Kupisiewicz Małgorzata : Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki // Szkoła  Specjalna.- 2006, nr 5, s. 330-337

22. Kwapisz Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych  // Nowa Szkoła. -2002, nr 1, s. 4-6

23. Lipińska Jolanta : Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 7, s. 39-41

24. Maciejewska Joanna : Jaka integracja? // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 8, s. 7-11

25. Maszczak Tadeusz : Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych // Lider. -2009, nr 12, s. 15-17

26. Nadolna Urszula : Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej // Życie Szkoły.- 2010, nr 1, s. 28-30

27. Nikolussi – Malicka Mirella : Dobrze nam razem // Życie Szkoły. -2006, nr 7, s. 19-21

28. Rękawek Anna : O społecznych kontekstach edukacji włączającej.  Cz. I // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3, s. 49-50

29. Sakowicz- Boboryko Agnieszka : Segregacja w integracji edukacyjnej // Edukacja . -2009, nr 3, s. 109-114

30. Szymanowska Joanna : Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole // Edukacja. – 2009, nr 2, s. 38-49

31. Witulska Iwona : Przyjacielskie relacje: uczeń - niepełnosprawny kolega // Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45

32. Zacharuk Tamara : Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów // Meritum.- 2011, nr 1, s. 2-7

33. Załęska Sławomira : Afazja znana i nieznana  // Meritum.- 2011, nr 1, s. 41-49

34. Zamkowska Anna : Kształcenie integracyjne – korzyści i bariery // Życie Szkoły. – 2010, nr 10, s. 5-10

35. Zawidniak Nina : Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej // Życie Szkoły.- 2010, nr 10, s. 30-36

36. Żuber Anna : Uczeń niepełnosprawny w szkole // Nowa Szkoła.- 2003, nr 4, s. 17-21