Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Motywowanie ucznia do nauki

 

 

 

HASŁO : MOTYWACJA UCZENIA SIĘ

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

 

 

 • Amborska - Głowacka Dorota : Motywacja // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T. 3 M -O / pod. red. T. Pilcha. Warszawa: WSIP, 1998  Cz 37(03)

 • Arends R. J. : Uczymy się nauczać. Warszawa : WSiP, 1998  M 371.3

 • Brophy J. : Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa : PWN, 2002  M 371.212

 • Covington M. : Motywacja do nauki . Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004  M 371.212

 • Franken R. E. : Psychologia motywacji. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005  M 159.9

 • Hamer H. : Klucz do efektywności nauczania . Warszawa : ,, Veda”, 1994  M 371.3

 • Kocowski T. : Motywacje // W : Encyklopedia Pedagogiczna / pod. red. W. Pomykało. Warszawa : Fundacja ,, Innowacja”, 1997  Cz 37(03)

 • Kozłowski W. : Cele i osiągnięcia w nauczeniu się . Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006  M 37.01/.08

 • Locke E. A. : Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik. Poznań : ,, RK'', 2004  M 371.3

 • Reykowkski J. : Z zagadnien psychologii motywacji . Warszawa : WSiP, 1980  M 159.9

 • Strycharska – Gać B. : Za szkolnym progiem. Warszawa : WSiP, cop. 2005  M 37.01/.08

 • Szałek M. : Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego . Poznań [s. n.], 1992  M 372.881.1

 • Zaczyński W. P. : Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa : WSiP, 1990  M 371.2

 

 

Artykuły z czasopism

 

 • Adamek I. : Wspieranie ucznia w procesie uczenia się // Nauczanie Początkowe.- 2007/2008, nr 3, .s 42-50

 • Adamczewska H. : Motywacja szkolna u dzieci z pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 29-30

 • Adamus J. : Motywować bez ocen // Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 497-501

 • Bąbel P., Wiśniak M. : Bez motywacji nie ma efektów // Psychologia w szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

 • Blejada A. : Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela // Psychologia w szkole. - 2006, nr 2, s. 101-109

 • Brzywca A. L. : Motywowanie uczniów // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24

 • Buczy J. : Różne sposoby na to, żeby uczniom chciało się chcieć // psychologia wszkole. - 2006, nr 3, s. 57-72

 • Bula D. : O wielkiej roli motywowania // język Polski w szkole IV- VI. - 2007/2008, nr 4, s. 85-93

 • Czajkowska M. : Kontrola wyników nauczania, a motywowanie uczniów // Matematyka. - 2000, nr 2, s. 102-106

 • Frejman S. D. : O potrzebie poznawania motywów uczenia się techniki // Wychowanie Techniczne w Szkole .- 1998, nr 4, s. 212-213

 • Gierszal K. : Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego ? : od teorii do praktyki // Język Polski w Gimnazjum .- 2006/2007, nr 3, s. 7-19

 • Grodecka E. O sztuce motywacji uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47

 • Grygier U. : Zmotywowana klasa, czyli jak nauczyciel może spełniać swoje marzenia // Nowa szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34

 • Hiszpańska B. : Motywacja. O prakseologicznych problemach uczenia się … // Nowa szkoła. - 1991, nr 9, s. 564-566

 • Kilianek J. : Refleksje pedagogiczne – o pozytywna motywację uczenia się // Nowa Szkoła. - 1982, nr 3, s. 122-125

 • Kozak W. : O motywowaniu uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły // 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

 • Kozłowski W. : Chwalić, ale za co? Motywacyjne aspekty pochwał // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 14-18

 • Kozłowski W. : Szkolna motywacja wewnętrzna // Edukacja . - 2006, nr 1, s. 25-35

 • Kryk G. : Motywacja w samokształceniu uczniów // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14

 • Lachewicz E. : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów // Nauczanie Początkowe . - 2001/2002, nr 3, s. 45-48

 • Łada D. : Motywacja do nauki motywacja do życia // życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 627-628

 • Macieja D. : O sztuce motywowania // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 7-16

 • Mejza H. : Sztuka motywowania // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 19-24

 • Nosarzewski J. : Motywacja a efekty pracy ucznia // Ruch Pedagogiczny .- 1986, nr ½, s. 174-185

 • Poplucz J. : Jak motywować uczniów do nauki // Nowa Szkoła. - 1986, nr 6, .s 372-378

 • Przeradzka M. : Jak nakłonić dziecko do nauki // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 101-103

 • Przychodzeń A. : Rozwijanie motywacji wewnętrznej // Edukacja i Dialog. -2004, nr 4, s. 6-8

 • Ptak M. : Rola nauczyciela w budzeniu motywacji na lekcjach języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 3, s. 266-267

 • Sawiński J. P. : Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, .s 11-18

 • Sowa K. : Motywowanie ucznia do nauki // Dyrektor Szkoły . - 2001, nr 11, s. 23-26

 • Stojak – Ślęczek E. : Wzmocnienie motywacji uczniów // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . - 2001, nr 9, s. 31-33

 • Strycharska- Gać B. : Lekcje twórczej krytyki i motywowania uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49

 • Więckowski R. : Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 515-517

 • Zastawny M. : Motywowanie uczniów w procesie edukacyjnym // Język Polski w Gimnazjum .- 2000/2001, nr 3, s. 74-80