Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Przemoc w rodzinie

 

HASŁO : PRZEMOC  W  RODZINIE

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 • Badura – Madej Wanda, Dobrzyńska – Mesterhazy Agnieszka: Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: UJ, 2000  M 159.9

 • Bilska Ewa: Razem przeciw przemocy. Warszawa: '' Żak”, 1999  M 34

 • Bińczycka Jadwiga: Między swobodą a przemocą w wychowaniu. Kraków: '' Impuls”, 1997  M 37.018.1

 • Browne Kevin: Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP, 1999  M 37.018.1

 • Człowiek w obliczu prawa / pod red. Beaty Pastwy Wojciechowskiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza '' Impuls”, 2008  M 34

 • Danilewicz Wioletta Teresa: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych. Białystok: '' Trans Humana'', 2001 M 37.01/.08

 • Dutton Donald: Przemoc w rodzinie. Warszawa: '' Diogenes”, 2001 M 159.9

 • Dyjakon Dorota : Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej : bezpieczeństwio i zmiana .- Warszawa: Difin, 2014  M 316

 • Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej - Pleczyk.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, cop.2009  M 316

 • Herzberger Sharon D.: Przemoc domowa: perspektywa psychologi społecznej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002 M 159.9

 • Jarosz Ewa: Dom, który krzywdzi. Katowice: '' Śląsk”, 2001 M 316

 • Jarosz Ewa: Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie '' Żak”, 2008 M 34

 • Ketterman Grace H. : Jak uchronić dziecko przed przemocą: poradnik dla rodziców, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004 M 37.01/.08

 • Klimek Zbigniew: Profilaktyka zagrożeń w praktyce.- Jelenia Góra: nakładem autora, 2008   M 37.01/.08 

 • Lipowska- Teutsch Anna: Wychować, wyleczyć, wyzwolić. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998  M 159.9

 • Lipowska - Teutsch Anna: Rodzina a przemoc. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995  M 35/36

 • Lisowska Elżbieta: Przemoc wobec dzieci: rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005  M 34

 • Madanes Cloe: Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 M 159.9

 • Marzec – Holka : Przemoc seksualna wobec dziecka: studium patologiczno – kryminologiczne. Bydgoszcz: WSP, 1999  M 34

 • Mazur Jadwiga: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warszawa: '' Żak”, 2002  M 316

 •  Melibruda Jerzy : Przeciwdziałanie przemocy domowej.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, cop 2009  M 34

 • Miller Alice: Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródła tyranii. Poznań: Media Rodzina of Poznań, [1999]  M 37.01/.08

 • Polanowski Jarosław: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: prawo i praktyka. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008 M 34

 • Pospiszyl Irena: Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994 M 316

 • Pospiszyl Irena: Razem przeciw przemocy. Warszawa: ''Żak”, 1999 M 34

 • Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin, 2012  M 34

 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1998 M 37.01/.08

 • Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012   M 316

 • Przemoc w rodzinie – formy , rozmiar, skutki, profilaktyka, terapia // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2 Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. Kraków: '' Text'', 1998 M 316

 • Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych: praca zbiorowa / red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000  M 159.9

 • Sasal Hanna Dorota: Niebieskie karty: procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006  M 34

 • Soriano Andres: Przemoc wobec dzieci. Kraków: eSPe, 2002 M 159.9

 • Widera - Wysoczańska Agnieszka : Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie.- Warszawa : Difin, 2010 M 316

 • Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura – Madej, Katowice: '' Śląsk'', 1999  M 35/36

        

 

 

Artykuły z  czasopism

 

 • Baranowicz Krystyna: Seksualne krzywdzenie dziecka // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 66-77

 • Bąk Elżbieta, Kopczyńska – Sikorska Jadwiga: O zespole dziecka maltretowanego // Wychowanie w Przedszkolu. -1997, nr 8, s. 460-464

 • Bąkowska Marta: Przemoc w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54

 • Bilińska- Suchanek Ewa: Zagrożenie zagubieniem tożsamości dzieci krzywdzonych przez rodziców // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 99-105

 • Chrzanowska Joanna: Odrzucenie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 13-18

 • Dworakowski Mirosław: Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 32-34

 • Dymowska Magdalena: Przemoc fizyczna wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1997, nr 10, Dod. ,, Przygotowanie do Życia'' s. (6)-(10)

 • Getka Bronisław: Zmowa przeciw dzieciom // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 3, s. 28-30

 • Grochocińska Rita: Dziecko wobec przemocy w domu rodzinnym // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 22-25

 • Grygoruk Anna L. : Rozmowy intymne: o przemocy seksualnej w rodzinie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172

 • Gwizdek Bożena: Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2002, nr 9, s. 23-30

 • Jaros Paweł: Przemoc wobec dzieci. Propozycja zmian systemowych / Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 8-14

 • Jarosz Ewa: Rozwój idei i działań społecznych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. - Polityka Społeczna. - 2005, nr 9, s. 13-18

 • Jarosz Ewa: Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy / Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 394-401

 • Kawula Stanisław: Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodziny // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 10, Dod. ,, Przygotowanie do Życia'' s. (2)-(6)

 • Kmiecik – Baran Krystyna: Konsekwencje przemocy doświadczonej w dzieciństwie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1998, nr 4, s. 26-29

 • Koczyk Marcin: Wyjść poza koło przemocy // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-35

 • Kozak Ewa: Dlaczego rodzice biją? // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 8-10

 • Kujawska Izabela: Pomóc zamiast karć // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 2, Dod. ,, Przygotowanie do Życia'' s. (9)-(11)

 • Maćkowicz Jolanta: Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 15-20

 • Maćkowicz Jolanta: Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2004, nr 5, s. 34-38

 • Mesterhazy Jacek: Przywracanie nadziei // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 33-35

 • Palej Elżbieta: Nie bij, żebym nie biła // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 33-35

 • Perzanowski Tadeusz : Przemoc w rodzinie bez stereotypów // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 21-24

 • Perzanowski Tadeusz : Przemoc w rodzinie w świetle prawa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 25-29

 • Ploch Leszek: Pedagog wobec zjawiska przemocy w rodzinie ucznia // Nowa Szkoła. - 1997, nr 10, s. 29-33

 • Raczkowska Jadwiga: Kiedy w rodzinie dzieje się źle // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 6, Dod. ,, Przysposobienie do Życia'' s. (2)-(5)

 • Raczkowska Jadwiga: Nie bijmy, aby nie bili // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9

 • Rumiński Stanisław: Zespół maltretowanego dziecka (opis przypadków w wieku szkolnym) // Lider. - 1996, nr 5, s. 12-13

 • Sajkowska M., Szymańczak J. : Dzieci – ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 29-34

 • Schwab Nadine C. : Dziecko maltretowane i zaniedbane // Lider. - 1991, nr 2, s. 5-8

 • Sikorski Wiesław: Dziecko okaleczone urazem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 15-20

 • Sikorski Wiesław: Stres a przemoc rodziców wobec dzieci // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 27-32

 • Socha Ryszard: Kto bije – nie grzeszy? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1996, nr 3, Dod. ,, Przygotowanie do Życia” s. (9)-(10)

 • Szymczak Maja : Przemoc wobec dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 48-52

 • Tatarowicz Jan: Ingerencja czy pomoc? Próba rozeznania sytuacji rodzin problemowych // Nowa Szkoła. - 1998, nr 1, s. 36-41

 • Tucholska Stanisława: Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2002, nr 1, s. 34-38

 • Tucholska Stanisława: Zjawisko seksualnego krzywdzenia dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 20-23

 • Wszołek Jan: Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1996, nr 3, Dod. ,, Przygotowanie do Życia'' s. (11)-(12)