Smaller Default Larger

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Szkolne programy profilaktyczne

                                                                          za lata 1993-2007

 

Hasła : Młodzież szkolna - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie

           Młodzież szkolna - wychowanie - metody

           Nałóg - zapobieganie i zwalczanie - poradnik

 

Wydawnictwa zwarte :

 

1. Abstynencja – między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa :Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006   M 61

2. Carr Alan: Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2004   M 37.01/.08

3. Cekiera Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych :metody, program... . Lublin : KUL, 1993   M 159.9

4. Gaś Zbigniew : Profilaktyka uzależnień. Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1993   M 316

5. Grodowska Małgorzata, Kowalska Maria: Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum.Kraków: Rubikon, 2003   M 37.01/.08

6. Gwizdek Bożena, Sołtys Elżbieta: Gimnazjalny projekt profilaktyczno -wychowawczy. Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2002   M 37.01/.08

7. Kałdon Barbara : Profilaktyka alkoholowa w szkole. Stalowa Wola : Oficyna WydawniczaFundacji Uniwersyteckiej, 2003   M 37.01/.08

8. Karpowicz Paweł : Narkotyki, jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnień. Białystok : Kreator, 2002   M 61

9. Kiełbasa Beata : Profilaktyka uzależnień. Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007   M 61

10. Kurzępa Bolesław : Przeciwdziałanie narkomanii : przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo.Bielsko-Biała : Studio “Sto”, 1998   M 316

11. Łakomski Marcin : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Impuls, 2004     M 37.01/.08

12. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prejsner. Warszawa :Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003   M 316

13. Profilaktyka uzależnień : program edukacyjny. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1991   D 3076

14. Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / red. Grażyna Świątkiewicz. Warszawa :Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, 2002   M 316

15. Rylke Hanna, Tuszewski Tadeusz: Powrót do źródeł: o profilaktyce w szkołach. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004   M 37.01/.08

16. Szpringer Monika : Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań... . Kielce : Wyd. Stachurski, 2005   M 316

 

Artykuły

 

1. Chaber – Dądela A.: Akademia Umiejętności Interpersonalnych (program profilaktyczny) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 31-32

2. Czerwieńska R., Pacewicz M. : Żyję zdrowo – nałogom mówię nie. Scenariusz zajęć profilaktycznych // Lider. - 2005, nr 2, s.12

3. Franusz B. : Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. -2004, nr 1, s. 44- 46

4. Franusz B. : Program przeciwdziałania przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 46-52

5. Gacek M. : Ocena programu profilaktyki przeciwalkoholowej “Elementarz 1” // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2 s. 65-71

6. Garbiec M. : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 7 s. 41- 44

7. Głomska M.: Rozmawiam z młodzieżą i jej rodzicami o narkotykach // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2003, nr 1 s.40- 41

8. Głomski Z. : Program profilaktyczny “Czas wolny inaczej” // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. -2001, nr 6 s. 20-21

9. Głośnicka D. : Decyzja należy do ciebie... : propozycja programu profilaktycznego “ Stop przemocy i uzależnieniom // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9 s. 23-25

10. Gwizdek B. : Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. - 2002, nr 10,  s. 23-30

11. Gwizdek B., Sołtys E. : Szkolne programy profilaktyczne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 2 s. 13-17

12. Jarosz E. : Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 7 s. 394- 401

13. Jarosz I. : Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej // Nowa Szkoła. - 1998, nr 3 s. 30-36

14. Jokiel K., Kopiec E., Ślęczka L. : Projekt „Bezpieczna szkoła” // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze.2004, nr 7 s. 44- 46

15. Kaniowska T. : Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. - 2004,nr 3 s. 14-16

16. Koperny B. : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień agresji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5 s. 61-62

17. Kowal A., Zielińska D. : “Konar” - program profilaktyki uzależnień alkoholowych // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. - 2000, nr 1 s. 28-30

18. Kowalewska E. : Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiek. Wychowawcze. - 2002, nr 1 s. 41- 42

19. Lewandowska -Kidon T. : Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 10 s. 56-57

20. Łasocka M., Pilip M. : Program profilaktyczny “Właściwy Moment” // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 4 s. 47- 49

21. Łukasik I. : “Faustlos”-program przeciw agresji // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1,  s. 38-42

22. Łukawska M. : Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 3 s.25-31, bibliografia

23. Matyjas B. : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 9 s. 16-18

24. Michalak E., Glapka I. : Przygotowanie do tworzenia programu profilaktyki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 1 s. 34-35

25. Miłkowska G. : O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 2 s. 22-30

26. Mosiek P. : Profilaktyka szkolna w kontekście strategii edukacyjnej środowiska lokalnego //Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8 s. 30-32

27. Nowak M. : Szkolny program profilaktyki // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9 s. 10-13

28. Ostaszewski K. : Profilaktyka uzależnień w szkole humanistycznej : kurs czy program ? //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 5 s. 22-25

29. Pancerz W. : “Nie pij Kubo do Jakuba” : program profilaktyczny // Biologia w szkole. - 2004,nr 4 s. 34- 40

30. Rylke H. : Profilaktyka w szkole i środowisku // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 9s. 12-16

31. Rylke H. : Systemowe podejście do profilaktyki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 5s. 3-8

32. Straub R. : Zagrożenie cywilizacyjne młodzieży szkolnej- profilaktyka // Wychowanie  Fizyczne  i Zdrowotne. -2003, nr 3 s. 24-27

33. Strykowska J. : Propozycja działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 346-360

34. Trojanowska A. : Szkoła bez uzależnień. Kilka słów o autorskim projekcie profilaktycznym // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1 s. 20-21

35. Więch W. : Programy profilaktyczne // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 47-53

36. Więch W. : Programy profilaktyczne // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. - 2000, nr 2 s. 15-18

37. Wierzbowska B. : “Ja i inni” - cykl zajęć wychowawczo - profilaktycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6 s. 432- 434

38. Wojciechowski M. : Wychowanie i profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy // Nowa Szkoła, 1999 nr 6 s. 38-43

39. Zięba B. : Standardy działań profilaktycznych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 47-50

40. Zimecka E. : Scenariusz zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno -wychowawczego “Spójrz inaczej” // Życie Szkoły. - 1999, nr 5 s. 339-343

41. Ziółkowska B. : Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły // Edukacja. - 2003, nr 9, s. 47-50