Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Wypalenie zawodowe

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Baka Łukasz: Zachowania kontrproduktywne w pracy : dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
 2. Bartkowiak Grażyna: Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
 3. Berndt Christina: Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.
 4. Fengler Jorg: Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.
 5. Grzegorzewska Maria Katarzyna: Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2006.
 6. Grzegorzewska Maria Katarzyna: Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla.- Kraków : Impuls, 2019.
 7. Karpeta Joanna: Pokochaj poniedziałki : jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym?.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.
 8. Korczyński Stanisław: Stres w pracy zawodowej nauczyciela.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014.
 9. Kordziński Jarosław: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli. -Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019.
 10. Kowalewski Karol: Patologie i dysfunkcje w organizacji.- Warszawa: Difin, 2020.
 11. Kozak Stanisław: Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. -Warszawa: Difin, 2009.
 12. Lisowska Elżbieta: Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.
 13. Litzcke Sven Max : Stres, lobbing i wypalenie zawodowe.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 14. Mańkowska Beata: Wypalenie zawodowe : źródła, mechanizmy, zapobieganie.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017.
 15. Ogińska-Bulik Nina: Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie. -Warszawa: Difin, 2006.
 16. Perski Aleksander: Poradnik na czas przełomu : o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze.- Warszawa: Wydaw. Jacek Santorski & Co, 2004.
 17. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli: pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 18. Schroder Jorg-Peter: Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia jak dokonać trwałej przemiany. –Warszawa: BC Edukacja, 2008.
 19. Stawiarska Patrycja: Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata.- Warszawa: Difin, 2016.
 20. Strycharska-Gać Berta: Nauczycielu, nie wypalaj się!.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
 21. Tucholska Stanisława: Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.- Lublin: Wydaw. KUL, 2009.
 22. Wielgus Agnieszka: Wypalenie zawodowe. -Kraków : Wydawnictwo M, 2013.
 23. Wilsz Jolanta: Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
 24. Wojtczak Andrzej: Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw. -Warszawa: CeDeWu, 2018.
 25. Wypalenie zawodowe / pod red. Heleny Sęk. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 26. Wypalenie zawodowe u nauczycieli: psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin: Wydaw. KUL, 2009.

 

 

Artykuły z książek

 1. Górska Iwona: Nauczyciel wobec agresji w szkole – radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (komunikat a badań) // W: Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera . - Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - S. 81-107.
 2. Hałaj Joanna Barbara: Stres organizacyjny a syndrom wypalenia zawodowego w grupie zawodowej nauczycieli // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 247-251.
 3. Jackowska Ewa: Osobowość jako modyfikator wypalenia zawodowego u nauczycieli szkolnictwa specjalnego // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 369-381.
 4. Kozak Stanisław: Wypalenie zawodowe jako skutek długotrwałego stresu zawodowego // W: Kozak Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 131-169.
 5. Palak Zofia: Kondycja pedagoga specjalnego w kontekście zespołu wypalenia zawodowego // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 109-119.
 6. Palak Zofia, Lubiarz - Oleksiewicz Dominika: Zespół wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych // W: Nauczyciel kompetentny: teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 32-42.
 7. Perz Katarzyna: Agresja jako reakcja na stres u nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym // W: Agresja i przemoc w szkole: przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. - S. 88-95.
 8. Plichta Piotr: O potrzebie badania związków między wypaleniem zawodowym a hierarchia wartości pedagogów specjalnych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego: aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 . - S.  96-103.
 9. Schneider Małgorzata: Wpływ stresu na wypalenie zawodowe wśród nauczycieli // W: Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak - Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - S. 126-137.
 10. Seredyńska Anna: Wypalenie zawodowe - objawy , przyczyny i sposoby zapobiegania // W: Oblicza pedagogii: praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 215-230.
 11. Siudem Anna: Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli // W: Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2011. - S. 91-103.
 12. Świątoniowska Marta: Syndrom wypalenia zawodowego // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, Su - U [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch].- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 83-87.
 13. Wons Agat : Wypalenie zawodowe // W: Psychologia: podręcznik dla studentów kierunków medycznych / pod red. Anny Trzcienieckiej-Green. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2006. - S. 407-424.
 14. Żłobicki Wiktor: Nauczycielski niebyt. O syndromie wypalenia zawodowego // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań i reformy: praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. -  391-402.

 

Artykuły z czasopism   

 1. Bernasiewicz Maciej, Czerkawski Andrzej: Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2011, nr 2, s. 21-26
 2. Będzińska - Wosik Bożena: Nauczycielu, nie daj się wypalić! // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7/8, s. 47-48
 3. Bibik Renata: Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 12, s. 16-19
 4. Brudnik Maria: Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna.- 2008, nr 7-8, s. 23-28
 5. Chodkiewicz Jan: Skazani na wypalenie ? // Remedium.- 2006, nr 1, s. 21-23
 6. Chorab Monika: Wstęp do autodiagnozy // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 23-26
 7. Cichoński Rafał: Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim // Lider. -2012, nr 5, s. 19-21.
 8. Dzierzgowska Irena: Pracować z entuzjazmem // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 5, dod. Akademia Zarządzania ,,Dyrektora Szkoły’’ s. I-VIII.
 9. Dzierzgowska Irena: Wypalenie zawodowe nauczycieli // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 3, dod. Akademia Zarządzania ,,Dyrektora Szkoły’’ nr 7, s. I-VIII.
 10. Jonakowska Ewa: Jak płonąć, aby nie zgasnąć? – o wypaleniu zawodowym nauczycieli // Życie Szkoły. -2013, nr 6, s. 28-31.
 11. Kazimierowicz Marek: Wypalenie zawodowe nauczycieli – fikcja czy rzeczywistość?// Nowa Szkoła. – 2012, nr 10, s. 26-31.
 12. Korczyński Stanisław: Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 10-20.
 13. Kozłowski Waldemar: Gdy brakuje energii i chęci do pracy… // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 31-35.
 14. Krawulska – Ptaszyńska Anna: Wypalenie zawodowe u nauczycieli // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1996, nr 8, s. 9-12.
 15. Kurtek Paweł: Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego // Edukacja. – 2010, nr 4, s. 104-113.
 16. Lorenc –Steinmec Aleksandra, Zaremba Alicja: Zapobiec kryzysowi czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 29-35.
 17. Łuba Małgorzata: Zawodowy kryzys - kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie z nim // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 2, s. 25-28.
 18. Mastalerz Magda: Wypalenie zawodowe - równia pochyła // Remedium. – 2009, nr 11, s. 22-23.
 19. Miłkowska Grażyna: Syndrom ,,wypalania się’’ u nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna.- 1989, nr 5, s. 323-330.
 20. Nawrot Jacek: Między powołaniem a wypaleniem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 28-33.
 21. Niemierko Bolesław: Wypalamy się w pracy z młodzieżą // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 14-15.
 22. Nowak Małgorzata: Nie daj się wypalić // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 21-23.
 23. Osuch Maciej: Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde // Dyrektor Szkoły. -2008, nr 2, s. 48-49.
 24. Pec Katarzyna: Wypalenie zawodowe nauczycieli wf – dlaczego warto się nim zajmować? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 28-32.
 25. Pec Katarzyna: Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 6-7, s. 28-33.
 26. Piotrowska Maja: Konieczne jest społeczne wsparcie… // Nowa Szkoła. -2006, nr 2, s. 18-25.
 27. Polkowski Tomasz: Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 10, s. 29-35.
 28. Radwańska Jadwiga: Work – life balance – jak się bronić przed wypaleniem // Psychologia w Szkole. -2009, nr 2, s. 38-47.
 29. Ruszel Magdalena Ewa: Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego // Edukacja i Dialog.- 2008, nr 195, s. 29-31.
 30. Sokołowska Ewa: Jak się nie wypalić zawodowo? // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 3, s. 13-24.
 31. Szmagalski Jerzy: Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 4, s. 3-12.
 32. Śliwerski Bogusław: Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli // Meritum.- 2012, nr 3, s. 20-24.
 33. Tomal Violetta: Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa Szkoła. – 2002, nr 8, s. 18-24.
 34. Walczykowska Karolina: Wypaleniu zawodowemu można zapobiec // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 17-20.
 35. Zajdel Krzysztof: Nie tylko o wypaleniu zawodowym // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 49-51.
 36. Zawodowska Janina: Wypalenie zawodowe – mit czy realny problem ? // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-10.
 37. Zbyrad Teresa: O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 41-47.
 38. Ziółkowska – Maciaszek Dorota: Uważaj na wypalenie zawodowe // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 7, s. 43-46.