Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Starzy ludzie w Polsce

Święto obchodzone corocznie, ustanowione 14 grudnia 1990r.  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zagadnienia starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawości, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa.

Zestawienie bibliograficzne

Starzy ludzie w Polsce

Społeczeństwo Polskie starzeje się, a znaczący wzrost ludzi starych nastąpi już do roku 2020.
Czy jesteśmy przygotowani do rozwiązywania problemów z tym związanych?

Przytoczone w książce wyniki badań ISP oraz rozwiązania stosowane w starzejących się społeczeństwach zachodnich powinny stanowić cenną wskazówkę w kierunku zmiany założeń polityki społecznej w tym zakresie.

Psychologia starzenia się i starości Starość i osobowość
10 of 11