Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

          Biblioteka Pedagogiczna

               w Ciechanowie

 

                                                              Unia Europejska

                                                         zestawienie w wyborze

 

Hasło : Unia Europejska

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.  Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii     Europejskiej / red. Marcin Szewczak, Krzysztof Grabczuk. – Lublin : Wydaw. KUL, 2010

2.  Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej  / pod red. Tadeusza Mołdawy, Konstantego Adama Wojtaszczyka, Marcina Małeckiego. – Warszawa : Politeja : Aspra-Jr, 2003

3. Andrychowska- Biegacz Jadwiga, Biegacz Dariusz : Hymny, flagi, godła : Unia Europejska, członkowie i kandydaci. - Rzeszów : Fosze, 2004

4. Barcz Jan, Kawecka –Wyrzykowska Elżbieta, Krystyna Michałowska -Gorywoda : Integracja europejska w świetle traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne. – Warszawa : Polskie Wydaw. ekonomiczne, 2012

5. Bąk Stanisław Andrzej : Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i  turystyki. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

6. Blair Alasdair : Nowy przewodnik po Unii Europejskiej. – Warszawa : Książka i Wiedza, 2002

7. Brzeziński Bogumił, Głuchowski Jan, Kosikowski Cezary : Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998

8. Brzeziński Włodzimierz, Górczyński Adam : Encyklopedia Unii Europejskiej. – Warszawa : XXL Grupa Medialna ;  Gdynia : Wydaw. Lingwa, 2003

9. Czub Jarosław Filip : Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej. – Warszawa : Poltext, 2012

10. 4 [cztery] lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno – gospodarczych. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008

11.  Doliwa – Klepacki Zbigniew M. :  Integracja europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE : konstytucje dla Europy). - Białystok : Temida 2 ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2005

12.  Domagała Arkadiusz : Integracja Polski z Unią Europejską. – Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008

13.  Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej / przekład Karolina Romanek. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999

14.  Dziewulak Dobromir : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. – Warszawa : Żak, 1995

15.  Dziewulak Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. – Warszawa : Żak, 1997

16.  Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej / red. nauk. Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska – Święcka. – Wrocława : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2008

17.  Edukacja w procesie integracji europejskiej / pod red. Hanny Konopki. – Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku : Dom Wydawniczy Benkowski, 2003

18.  Edukacja wobec integracji europejskiej / red. nauk. Jerzy Kojkoł. – Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2004

19.  Eurokonstytucja czyli Traktat reformujący Unię Europejską. – Warszawa : [s.n.], 2007

20.  Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012

21.  Europeistyka : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012

22.  Galster Jan, Witkowski Zbigniew : Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu Nicei. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 2002

23.  Geografia Unii Europejskiej/ red. nauk. Jerzy Makowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008

24.  Grewiński Mirosław : Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej. – Warszawa : WSP TWP Wydaw., 2001

25.  Gruszczak Artur : Unia Europejska wobec przestępczości : współpraca w ramach III filara. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

26.  Hix Simon : System polityczny Unii Europejskiej. -  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010

27.  Integracja europejska / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk. – Warszawa : Wydaw. :  Poltext, 2011

28.  Jasiński Filip : Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003

29.  Jasper Claudia, Metzler Susanne, Weiler  Weinrich  : ABC Unii Europejskiej :        euroleksykon : instytucje, prawo, gospodarka, finanse, polityka . – Warszawa : Kodeks, 2004

30.  Jesień Leszek : Prezydencja Unii Europejskiej. – Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2011

31.  Kaczmarek Julian : Rada Europy. – Wrocław : Alta 2, 2002 Rada Europy

32.  Kaczmarek Tomasz, Parysek Jerzy : Nasza Europa : podręcznik edukacji europejskiej. – Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa eMPi2, 2002

33.  Kenig – Witkowska Maria Magdalena : Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

34.  Kienzler Iwona : Leksykon Unii Europejskiej. – Warszawa : Świat Książki, 2003

35.  Kołodziejczyk – Konarska Katarzyna : Unia Europejska w zarysie. –Warszawa : Trio, 2003

36.  Królak Zygmunt : Polska europeizuje Unię. – Warszawa : Efekt, 2004

37.  Krzyżanowski Julian Tadeusz : Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydaw. SGGW, 2009

38.  Kurczewska Urszula : Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011

39.  Leonard Dick : Przewodnik po Unii Europejskiej. – Warszawa : Studio Emka, 2003

40.  Ładysz Jerzy : Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2008

41.  Marcinkowska Paula : Europejska polityka sąsiedztwa : Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

42.  McCormick John : Zrozumieć Unię Europejską. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010

43.  Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej : Polska w Unii Europejskiej / red. nauk. Justyna Miecznikowska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2010

44.   Oręziak Leokadia : Finanse Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

45.  Parzymies Stanisław : Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. – Warszawa :  Wydaw. Akademickie Dialog, 2012

46.  Pietraś Ziemowit Jacek : Prawo wspólnotowe i integracja europejska. –Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2005

47.  Pinder Jonh, Usherwod Simon : Unia Europejska. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 2009

48.  Polska w strukturach Unii Europejskiej : doświadczenia, oczekiwania, wyzwania / pod red. Marii Marczewskiej – Rytko. – Lublin : Wydaw. Marii Curie- Skłodowskiej, 2010

49.  Polska w Unii Europejskiej. T. 2. -  Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004

50.  Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski. – Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006   

51.  Popiuk – Rysińska Irena : Unia Europejska : geneza, kształt, i konsekwencje integracji. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998

52.  Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej / pod red. Aliny Jurcewicz. – Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010

53.  Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, EwySkrzydło-Tefelskiej. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

54.  Prawo Unii Europejskiej : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem dr Ewy Skibińskiej oraz indeksem rzeczowym. – Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2010

55.  Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym. – Warszawa : C. H. Beck, 2011

56.  Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

57.  Siek Elżbieta : Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej. – Toruń : Wydaw. Adama Marszałka, 2009

58.  Reforma wspólnej polityki rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa . -  Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.Departament Polityki Integracyjnej, 2008

59.  Słomczyńska Irma : Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

60.  Stasiak – Jazukiewicz, Jas- Koziarkiewicz Marta : Polityka medialna Unii Europejskiej. –Warszawa : Poltext, 2011

61.  Sterner Jurg : Demokracje europejskie. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993

62.  Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej / red. nacz. Jan Barcz. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008

63.  Unia Europejska . T. 1 / red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka – Warzykowska i Ewa Synowiec. – Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004

64.  Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie / red. nauk. Michelle Cini. – Warszawa : Polskie Wydaw. ekonomiczne, 2007

65.  Wawrzyk Piotr : Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. –Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. 2007

66.  Unia Europejska : podręcznik akademicki / Lucjan Ciamaga i in. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

67.  Weidenfeld Werner, Wessels Wolfgang : Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej. – Gliwice : Wokół Nas, 2002

68.  Wierzchowska Anna : System instytucjonalny Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008

69.  Witkowska Maria : Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. – Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008

70.  Wojnicki Jacek : Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry). – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007

71.  Wysokińska Zofia, Witkowska Janina : Integracja europejska : europeizacja polityków ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej. –Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010

72.  Wysokińska Zofia, Witkowska Janina : Integracja europejska : rozwój rynków. – Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

73.  Zacker Christian, Wernicke Stephen : Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach. – Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2001

74.  Zajączkowski Jakub : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, 2006

75.  Zombirt Jolanta : Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009

 

Wydawnictwa ciągłe

 

1. Cenda Klaudia : Unia Europejska wobec nowych wyzwań edukacyjnych // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 58-59

2. Dziurzyńska Teresa : Unia Europejska – wspólnota ojczyzn // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 16-19

3. Kasperowicz Hanna : Możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej // Meritum. – 2012, nr 3, dod „Oświata Mazowiecka” nr 3, s. 22-23

4. Sielatycki Mirosław : 10 lat polskiej oświaty w UE // Dyrektor Szkoły,- 2014, nr 4, s. 18-21

5. Stażyński Wojciech : Dlaczego TAK dla Unii // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 2-3

 

Dokumenty elektroniczne

 

1. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 1. -  Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

2. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 2. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

3. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 3. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

4. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 4. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

5. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 5 .- Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

6. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 6. -  Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

7. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 7. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

8. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 8. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

9. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 9. -  Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004

10. Niezbędnik europejski : Vademecum – polskie źródła informacji o UE. Cz. 10. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004